حذف-جای-سوختگی

برطرف کردن جای سوختگی از فرش

بسیار به چشم خورده است که فرش به علت های گوگاگون میسوزد مانند: افتادن سیگار و کبریت و شمع و… روی فرش چگونه قبل از اینکه فرش را به قالی شویی دهیم، جای سوختگی را خود در منزل ازبین ببیریم؟
(بیشتر…)