خسارت-زلزله-دیشب

2017-12-21

مصدومان زلزله ۲۹ آذر تهران و البرز

[…]