حذف سوختگی از فرش

حذف سوختگی از فرش روز پرمشغله ای داریم و کارهایمان را باعجله انجام می دهیم و فکر می کنید در انجام این کارها با اتفاقاتی رو به رو می شویم؟ بله درحال صحبت با تلفن هستیم و جلسه هم داریم بنابراین دیرمان شده است اتو را با عجله برداشته و لباسمان را اتو می کنیم […]