شستشوی دوده از فرش با میوه!

شستشوی دوده از فرش با میوه! دوده به علتهای گوناگونی ممکن است باعث ایجاد لکه گردد. مانند: سیاهی هایی که به علت دوده شومینه و خاک و آلودگی هوا به مرور ایجاد می شود. و انواع لکه های تاریک و زننده ای را تشکیل می دهند و فرش یا مبل را طوری نشان می دهند […]