شستشوی-لکه-سوختگی

حذف سوختگی از فرش

روز پرمشغله ای داریم و کارهایمان را باعجله انجام می دهیم و فکر می کنید در انجام این کارها با اتفاقاتی رو به رو می شویم؟ بله درحال صحبت با تلفن هستیم و جلسه هم داریم بنابراین دیرمان شده است اتو را با عجله برداشته و لباسمان را اتو می کنیم و حواسمان نیست، اتو را لحظه ای روی فرش قرار می دهیم و بعد از لحظاتی ممکن است از بوی سوختگی متوجه اتو شویم.

و در این لحظه تنها با لکه ی سوختگی مواجه هستیم. چگونه میتوان این فرش که سوخته است را قالیشویی کرد و یا دیگر این لکه قابل جبران نیست؟

(بیشتر…)
2018-02-08

حذف سوختگی از فرش

[…]