ترفند خانه داری و اسرار قالیشویی

27 ترفند خانه داری و اسرار قالیشویی بدون تردید تمیز کردن یک کار عادی محسوب می شود و اکثرا با دستمالی به پاک کردن گرد و غبار می پردازیم، اما این معنای واقعی تمیز کردن و قالیشویی است؟