چگونه-لکه-آدامس-را-پاک-کنیم

حذف آدامس از فرش در دو دقیقه

آدامس درخیلی از مواقع ممکن است روی فرش مالیده شود و ما بعدا متوجه این لکه شویم چگونه و با چه روشی قالی شویی را انجام دهیم تا اثری ار آدامس باقی نماند؟
(بیشتر…)