براق-کننده-کفش

2018-05-12
نحوه-حذف-لکه-واکس-از-فرش-لباس-قالیشویی-ادیب

حذف لکه واکس و براق کننده ها ی کفش

[…]
2018-05-15
shoe polish-پاک -کردن-لکه-واکس-کفش-قالیشویی-ادیب

روشی جالب برای حذف لکه واکس کفش

[…]
2018-05-16
shoe polish-پاک -کردن-لکه-واکس-کفش-قالیشویی-ادیب

روشی جالب برای پاک کردن لکه واکس کفش (قسمت دوم)

[…]