بهترین شوینده فرش

قبل از مواجه و شستشوی جوهر درباره آن اطلاعات کسب کنیم

در خیلی از مواقع پیش آمده است که خودکاری در جیب لباسمان هست و بر اثر حرارت بدن و یا گرمای تابستان و… جوهر از آن بیرون ریخته و لباسمان به سرعت جوهری می شود. اما شستشوی لباس جوهری و قالی شویی فرشی که جوهری شده و یا  چگونه است؟ قبل از اینکه چگونگی شستشو را بدانیم بهترا ست درباره لکه ی جوهر اطلاعتی کسب کنیم.

(بیشتر…)